โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนรอบบึงขุนทะเลอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนรอบบึงขุนทะเลอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมพัฒนาเครื่องจักสานและปุยหมักจากผักตบชวา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบึงขุนทะเล ทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนบึงขุนทะเล และพัฒนาการจัดทรัพยากรของบึงขุนทะเลไปสู่การจัดการที่ยั่งยืน

#OneHUSOTeamwork

🪩https://human.sru.ac.th

💻Facebook : @HuSoSRU

📱Tel : 077-913363