โครงการนักเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยเสวนา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ผศ.ธาตรี คำแหงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มอบหมายให้ดร.วิทวัส ขุนหนู รองคณบดีฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนักเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยเสวนา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วิทยากรบรรยายโดยคุณนิธิ นิธิวีรกุล เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างวรรณจากนักเขียนโดยตรง ซึ่งอาจจะแตกต่างหรือสอดคล้องกับสังคมไทยและโลกร่วมสมัย โดยมีอาจารย์อรอำไพ นับสิบ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ