โครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทุกชั้นปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร