พิธีถวายพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธุวพล ทองอินทราช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เข้าร่วมพิธีถวายพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารปฎิบัติการเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

#OneHUSOTeamwork

🪩https://human.sru.ac.th

💻Facebook : @HuSoSRU

📱Tel : 077-913363