สัมมนาทางวัฒนธรรม “ของดีบึงขุนทะเลแนวทางการเพิ่มรายได้สู่ชุมชน

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา o๙.oo น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ ดร.วิทวัส ขุนหนู รองคณบดีฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
โดยแบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม
🗒 กิจกรรมที่ ๑ สัมมนาทางวัฒนธรรม “ของดีบึงขุนทะเลแนวทางการเพิ่มรายได้สู่ชุมชน” ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องภูมิพลินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
🗓 กิจกรรมที่ ๒ กุ้งฝอยบึงขุนทะเลกับการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และบุคคลทั่วไป จำนวน 111 คน
โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การจัดการแหล่งเรียนรู้ทางการจัดการวัฒนธรรม
#OneHUSOTeamwork
🪩https://human.sru.ac.th
💻Facebook : @HuSoSRU
📱Tel : 077-913363