ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการประเมิน

ดังนี้

▪️รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

▪️ผศ.ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล

▪️ผศ.ดร.บัณฑิต ไวว่อง

▪️ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

▪️ผศ.ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ

▪️อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล

▪️อ.ศุภชัย ดำคำ . 🌍ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting