โครงการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.)

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รปม.) ในการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี