โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกิจกรรมที่ 3

วันที่ 13 กันยายน 2566 ศูนย์บริการวิชาการและเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น จัดโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกิจกรรมที่ 3 อบรมและพัฒนาพื้นที่เรียนรู้การพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณโรงเรียนบ้านห้วยเสียดตำบลดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยวิทยากรอาจารย์ธิติ พาวัน และคุณประจวบ จันทร์เกตุ(ปราชญ์ชาวบ้าน)

ประธาน กลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ บึงขุนทะเล เพื่อส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยเสียดต่อไป