โครงการปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนในองค์กรของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่3 ในโครงการปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนในองค์กรของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวหลักในการปฏิบัติตนของการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กร แนะนำการดำเนินกิจกรรมแนะแนวปฏิบัติตามคู่มือเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแนวทางปฏิบัติในการประเมินการเตรียมฝึก ระเบียบในการลากิจ ลาป่วย และการชดเชยเวลาในการฝึก นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และพื้นที่ชุมชนต่อไป