การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 6/2566

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 6/2566(การประชุมแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Google Meet) วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#OneHUSOTeamwork

https://human.sru.ac.th💻Facebook : @HuSoSRU📱Tel : 077-913363