ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและแบบแผนของทางราชการ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและแบบแผนของทางราชการ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา

1. รศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

2. คุณวิษณุ แก้วมีวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย

3. คุณพุธรัตน์ เจริญสุข นิติกร โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย

ดำเนินการเสวนาโดย คุณกนกรัตน์ ศรียาภัย หัวหน้างานสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กร