โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)

หัวข้อ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ
วัน: วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566
เวลา: 08.15 – 16.30 น.
รูปแบบ: รูปแบบปกติ
รูปแบบปกติ: ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


1) Link แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ: https://forms.gle/opk6uY5V321UYHi76
2) Link กำหนดการโครงการ: https://shorturl.asia/sqMyD