คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเมธาวี นวลเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเมธาวี นวลเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงาน (Best-practice)
การประกวดการสร้างนวัตกรมการปรับปรุงการทำงานระดับหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องครุพัฒน์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์