โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ
วัน: วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566
เวลา: 08.15 – 16.30 น.
รูปแบบ: รูปแบบปกติ
รูปแบบปกติ: ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี