คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับ
นายเอกภินัย แก้วหนู นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) 2 รางวัล
วิ่ง 200 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ
วิ่ง 400 เมตร ชาย รอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม