ประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรีคำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ประชุมเกี่ยวกับ ข้อมูลอาจารย์ TOR การปรับปรุงหลักสูตร และคุณสมบัติของอาจารย์ประธานหลักสูตร
  -การประชาสัมพันธ์
  -ฝ่ายวิชาการ กำกับตรวจสอบ ดูแลการปรับปรุงหลักสูตรและการทำบันทึกการไปราชการ เสาร์-อาทิตย์
  -การลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน
  -อาจารย์ที่ปรึกษา
  -ทุนวิจัย
  -ประกันคุณภาพ

OneHUSOTeamwork