โครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรมการพัฒนาทักษะภาษาจีนในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี