โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มอบหมายให้ ดร.ธณิศา สุขขารมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อมในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.อรวี บุนนาค