ประชุมอาจารย์ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(การประชุมแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม Google Meet) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี