ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

วันที่ 9 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ในรายวิชา MPS0202 พลวัตเชิงอำนาจรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง

🖲ณ ห้อง Huso SM 5 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษ​ยศาสตร์และสังคมศาสตร์