โครงการนิทรรศการ“สุคนธามาลี ศรีสงกรานต์”

13 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัลญา แก้วประดิษฐ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
ดร.ศิริอร เพชรภิรมย์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหลักการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรและนักศึกษาสาขาการจัดการทางวัฒนธรรมร่วมพิธีเปิดงานโครงการนิทรรศการ“สุคนธามาลี ศรีสงกรานต์”จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี