โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธาน ในการเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กิจกรรมที่ 11 ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษาหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

🎁กิจกรรม 11.2 เสวนาความรู้แก่นักบริหารภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

🎁กิจกรรม 11.3 อบรมส่งเสริมความรู้ และทักษะการบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย การบรรยายเรื่อง “พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย : ย้อนรอยอุปสรรคและโอกาศท้องถิ่นไทย” วิทยากรโดย

📌 คุณเกษรา ศรีนาคา

📌คุณกิรพัฒน์ เขียนทองกุล

ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี