กิจกรรม Roadshow โครงการ Sharing Intelligence Center เพื่อเผยแพร่เว็ปไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

19 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม Roadshow โครงการ Sharing Intelligence Center เพื่อเผยแพร่เว็ปไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ร่วมกับทีมงาน The Intelligence จะนำนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมวิชาการเชิงสันทนาการในประเด็น “ความมั่นคงโลกในปี 2567” และภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสารสนเทศ19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี