สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ในการประกวดโครงงานและนำเสนอผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
ในการประกวดโครงงานและนำเสนอผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
วันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
SRU CWIE DAY ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567
ผลงานโดย
นางสาวภัทรวดี รู้ยิ่ง
นางสาวเพชรรัตน์ บัวทอง
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ดูแลและควบคุมโดย
อาจารย์สุพัฒน์ สีระพัดสะ อาจารย์ที่ปรึกษางานสหกิจศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี