โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กิจกรรมที่ 11 ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กิจกรรมที่ 11 ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต กิจกรรมที่ 11.4 เสวนาความรู้การจัดการบริการสาธารณะ เสวนา เรื่อง “ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการบริการสาธารณะ” โดย ดร.อาวุธ รื่นภาคพจน์ ผศ.กฤษณา สังขมุณีจินดา ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี