สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 30 (กิจกรรมที่ 2) การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 30 (กิจกรรมที่ 2) การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยการเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ทันสมัยตามกระแสสถานการณ์ปัจจุบัน