โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 15 ปัจฉิมนิเทศและเสริมสร้างทักษะสู่เส้นทางอาชีพ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมที่ 15 ปัจฉิมนิเทศและเสริมสร้างทักษะสู่เส้นทางอาชีพ
🖲ณ ห้อง HUSO SM 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษ​ยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยากรโดย คุณกนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทนหัวหน้างานสื่อสารองค์กร