การประกวด Best – practice แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการส่งเสริมความเป็นเลิศในการทำงาน โดยกระบวนการวิศวกรสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พร้อมผู้บริหาร เป็นคณะกรรมการประกวด
Best – practice แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการส่งเสริมความเป็นเลิศในการทำงาน
โดยกระบวนการวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยระดับหน่วยงาน โดยมี 2 ทีม ที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งผู้ชนะจะเป็นตัวแทน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประกวด Best – practice
นำเสนอในวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการร่วมประกวดในระดับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป