คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ ดำริห์ สุขขารมย์” บิดาของ ดร.ธณิศา สุขขารมย์

วันที่ 9 เมษายน 2567 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้
ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายระบบอำนวยการ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อ ดำริห์ สุขขารมย์” บิดาของ ดร.ธณิศา สุขขารมย์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ เมรุวัดธรรมบูชา ศาลา 4