โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 23 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศพร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ตเพื่อถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และบริษัท บ้านบัวโฮมเซอร์วิส จำกัด