ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบ 2+1+1 กับ มหาวิทยาลัย YUNNAN NORMAL สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. มาดล จรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ และอาจารย์ ดร. ภูมิ พรหมพาหกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนพูดคุยหารือแนวทางจัดการเรียนโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ในรูปแบบ 2+2 และ 2+1+1 ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน พบปะนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบ 2+1+1 กับ มหาวิทยาลัย YUNNAN NORMAL สาธารณรัฐประชาชนจีน

#OneHUSOTeamwork

🪩https://human.sru.ac.th

💻Facebook : @HuSoSRU

📱Tel : 077-913363