คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช ประธานสาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเนื่องในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี “ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาย่านเมืองเก่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี”

#OneHUSOTeamwork

https://human.sru.ac.th

💻Facebook : @HuSoSRU

Tel : 077-913363