มรส. ร่วมสร้างฝายฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนยั่งยืนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ณ บ้านปากซวด ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นประจำทุกปี โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานกรรมการ โดยกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร ฝายภูมิปัญญา และการขุดลอกตะกอน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในฤดูมรสุม และมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง