แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวสร้างคอนเทนต์ออนไลน์อย่างไรให้ปัง

ด้วยศูนย์วิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ ได้กำหนดจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการเขียนและสร้างคอนเทนต์ต่าง ๆ กิจกรรมที่ 4 สร้างคอนเทนต์ออนไลน์อย่างไรให้ปัง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง HUSO SM3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถผลิตคอนเทนต์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ วิทยากรโดย นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร