อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567”

ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567” ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 📭ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเครือข่ายสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยซึ่งในวันนี้มีการจัดกิจกรรมดังนี้ – กิจกรรม “เรียนรู้ฉัน เรียนรู้เธอ รวมหนึ่งเดียวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดย อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและเครือข่าย ชุมชนท้องถิ่น – อบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษา :การสร้างเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย การสร้างเครื่องมือวัดทักษะพิสัย การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศรี ชำนาญกิจ- ทบทวนบทบาทอาจารย์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กิจกรรม “self-reflcetion หนึ่งปีที่ผันผ่าน”

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มงานสอน

งานวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา

– กลุ่มงานบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย์นิรมล จันทร์สุวรรณ