“โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566″

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567  ดร.วิทวัส ขุนหนู รองคณบดีฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี  คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานในพิธีเปิด“โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2566”เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้สัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุดการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นประธานหลักสูตร กรรมการประจำหลักสูตร ผู้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และผู้ช่วยหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และ มีความความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ด้านหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีความรู้ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน