สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ราชภัฏ (กลุ่มภาคใต้)

เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.มาดล จรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คุณเยาวลักษณ์ ปานแดง นักวิชาการศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ราชภัฏ (กลุ่มภาคใต้)ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์อันดีของการพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕ ราชภัฏ กลุ่มภาคใต้