ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วย คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดย นางสาววรารัตน์ หะรินทร์
หัวหน้าแผนการเรียนศิลป์-สังคม (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) และหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ นายจิรวัฒน์ ยศเมฆ ครูประจำแผนการเรียนศิลป์-สังคม (นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) เข้าพบหารือหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ นำโดย ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร หารือร่วมในการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

ใส่ความเห็น