ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
⏰เวลา 08.30 – 16.30 น.

📚 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

📍 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้

  1. อ.ชลิดา แย้มศรีสุข ประธานกรรมการ
  2. อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการ
  3. ผศ.สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ