ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

🗓 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
⏰เวลา 08.30 – 16.30 น.

📚 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

📍 ณ ห้อง HUSO SM2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้

  1. ผศ.ดร.ปราณี สีนาค ประธานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย กรรมการ
  3. ผศ.ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ กรรมการและเลขานุการ

🏫 💻 🌎โดยเป็นการประเมินแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet