ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

🗓 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
⏰เวลา 08.30 – 16.30 น.

📚 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

📍 ณ ห้อง HUSO SM1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้

  1. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยานมิตร ประธานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี กรรมการ
  3. อ.สุนิสา หาบสา กรรมการและเลขานุการ

🏫 💻 🌎โดยเป็นการประเมินแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet