สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2567
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมาย ให้ ดร.วิทวัส ขุนหนู รองคณบดีฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาผลงานทางวิชาการในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ห้องประชุม อินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตชิน จิตติสุขพงษ์

One HUSO Teamwork
https://human.sru.ac.th
Facebook : @HuSoSRU
Tel : 077-913363