ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

🗓 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567
⏰เวลา 08.30 – 16.30 น.

📚 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

📍 ณ ห้อง HUSO SM1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้
1. ดร.ประสพ ยลสิริธัม ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี กรรมการ
3. ผศ.ดร.เบญจวรรณ คงขน กรรมการและเลขานุการ

🏫 💻 🌎โดยเป็นการประเมินแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet