ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567
⏰เวลา 08.30 – 16.30 น.

📚 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

📍 ณ ห้อง HUSO SM1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้

  1. รศ.ณัฐ ล้ำเลิศ ประธานกรรมการ
  2. ผศ.ดร.ปรารถนา ศิริสานต์ กรรมการ
  3. ผศ.ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ กรรมการและเลขานุการ

🏫 💻 🌎โดยเป็นการประเมินแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet