ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

🗓 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
⏰เวลา 08.30 – 16.30 น.

📚 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

📍 ณ ห้อง HUSO SM1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้

  1. อาจารย์เคลน บุณยานันต์ ประธานกรรมการ
  2. อาจารย์รณกฤต เพชรเกลี้ยง กรรมการ
  3. อาจารย์กันยารัตน์ จันทร์สว่าง กรรมการและเลขานุการ

🏫 💻 🌎โดยเป็นการประเมินแบบปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet