ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
⏰เวลา 08.30 – 16.30 น.

📚 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

📍 ณ ห้อง HUSO SM2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้

  1. ดร. พิทักษ์ เผือกมี ประธานกรรมการ
  2. อ.วรวิทย์ วราสินธ์ กรรมการ
  3. ผศ.ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ กรรมการและเลขานุการ