ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ HUSO MOOCs

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ HUSO MOOCs เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ระบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และทำให้เกิดการจัดการศึกษา รูปแบบใหม่ ให้มีจำนวนรายวิชาที่สอนออนไลน์