ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ”

การอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
กลุ่มที่ 2 ด้านดนตรี
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
กลุ่มที่ 3 ด้านภาษาศาสตร์
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา
และกลุ่มที่ 4 ด้านจิตรกรรม
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เถาทอง
ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ดร.วิทวัส ขุนหนู รองคณบดีฝ่ายแผนงาน วิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา และ ดร.มาดล จรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานภายนอก​ให้การตอบรับ และเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย