คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์​ หนูประกอบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์​ หนูประกอบ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กำกับดูแลงานกิจการพิเศษ งานบริหารความเสี่ยง งานฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร