โครงการอบรมเสริมทักษะภาษาจีน ปลูกฝังพื้นฐานภาษาที่สองเพื่อก้าวทันโลก ด้วยการนำเทคโนโลยี่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในระบบ onsite และระบบ online

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเสริมทักษะภาษาจีน ปลูกฝังพื้นฐานภาษาที่สองเพื่อก้าวทันโลก ด้วยการนำเทคโนโลยี่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในระบบ onsite และระบบ online เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง Smart Classroom (HS407) ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมทักษะภาษาจีน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ธณิศา สุขขารมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) จำนวน 20 คน เข้าร่วมภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขที่ทางจังหวัดกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิท 19 อย่างเคร่งครัด และมีการถ่ายทอดสดรูปแบบออนไลน์ ทางเฟซบุ๊ค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี